Diskusní fórum

Napište text z obrázku:

Kontrolní kód

Vygenerovat nový obrázek

Návštěvník:

Příspěvek:

Zobrazené příspěvky se zobrazují po dobu jednoho roku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24


Příspěvek vložil:Hr?, n prudi? jako PlayerDatum: 13.9.2020 17:43:55
Chlapi, nevm, co tady ?ete. Kdy bude n?kdo v karantn?, tak maximln? 3 ned?le a my dle VV PSST mme ?as do 30.6.2021. Nechcete mi snad tvrdit, e nejste schopni t?eba i 3 odloen utkn do tohoto termnu dohrt! V sout?i se to zvld b?n? i v tdnu, tak snad to zvldnete tak.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:Hoi bojovat!Datum: 12.9.2020 12:20:01
Samoz?ejm? je t?ch 50 procent rozumnch. Los je los, tmpdem by si ani nikdo nest?oval, e s tm nebo onm soupe?em nehrl doma, kdy si by si tu vhodu zase vybral na jinm. A p?esn? jak ?k Player: nebyly by dn nervy, pokud ns na n?jakou dobu t?eba zastav vy moc, jak odehrt a n?jakch 80 procent, aby jsme mohli mt seznu jako sout? a ne jen pokus o ni. N?kdy mn? znamen vce. Hoi bojovat!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:PlayerDatum: 12.9.2020 11:32:14
Je vid?t, e se nad tm zamysleli. Bohuel u ns v okrese mi p?ipad, e v?tina v?c jen tak plyne a pak se divme :-/... p?eci kdy tum, e n?co m?e nastat, tak se musm o trochu vce zamyslet a nastnit ur?it varianty, aby reflektovaly co nejvce situac a byly pokud mono co nejvce frov ve vztahu k tomu, e kdy u za?neme hrt, tak snad nikdo nechce, aby se po odehrn t?eba 68% zpas? (15 / 22 zpas?) ?eklo na konci b?ezna "konec, cel ro?nk jakoby nebyl" :-)...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:L?a R?i?kaDatum: 12.9.2020 9:35:00
Takhle na to jdou v Praze Rozhodnut VV PSST ?. 1/2020-21 ze dne 11. 9. 2020 Rozhodnut VV PSST ze dne 11. 9. 2020 schvlen per-rollam upravuje podmnky odkladu mistrovskch utkn ?zench PSST v p?pad? pozitivnch nlez? na Covid-19, uzav?en hrac mstnosti a dle ur?uje termn dohrn zkladn ?sti mistrovskch sout?. 1. V p?pad?, e v zkladu drustva budou minimln? 2 hr?i, p?padn? na soupisce drustva budou minimln? 4 hr?i, kte? maj na?zenou karantnu, nebo jsou pozitivn na Covid19, m?e bt mistrovsk utkn odloeno se zavin?nm vy moci. V takovm p?pad?, je oddl (klub) povinen podat o odklad, a to bezprost?edn? po zjit?n tto skute?nosti. Sou?asn? se dost dolo potvrzen o pozitivnm nlezu nebo na?zen karantn?. V p?pad?, e nen mon z ?asovch d?vod? zajistit potvrzen p?ed utknm, dolo klub potvrzen nejpozd?ji do 5 pracovnch dn? po termnu utkn. V p?pad? zd?vodniteln nutnosti je mon tento termn prodlouit. Tento bod se vztahuje i na na?zenou karantnu drustva nebo klubu. P?i nedoloen potvrzen do ur?enho termnu bude utkn kontumovno se vemi sportovn? technickmi d?sledky. 2. V p?pad? uzav?en hrac mstnosti mn? ne 4 dny p?ed termnem utknm m?e bt utkn odloeno. Klub v tomto p?pad? dolo potvrzen o uzav?en hrac mstnosti vystaven slokou, kter hrac mstnost uzav?ela. P?i uzav?en hrac mstnosti 5 a vce dn? p?ed termnem utkn je klub povinen zajistit nhradn hrac mstnost, kter mus spl?ovat vechny podmnky pro mistrovsk sout?e. Hrac mstnost mus bt schvlena. 3. Po?adatel utkn je povinen zajistit hygienick a bezpe?nostn podmnky dle vldnch a krajskch na?zen, a to v zvislosti na mst? a ?ase konanho utkn. Ve vech prostorch haly bude k dispozici dezinfekce, dle doporu?ujeme zajistit pr?b?nou dezinfekci hracho prostoru a stol?. Dodrovn hygienickch a bezpe?nostnch opat?en plat i pro hostujc drustvo. 4. P?padn celoplon omezen v zvislosti na Covid-19 budou ?eena individuln?. 5. Nhradn termn oznm ?editel sout? PSST z?astn?nm drustv?m nejpozd?ji 7 dn p?ed ur?enm termnem. V p?pad?, e se drustva dohodnou na vzjemnm odehrn, bude toto respektovno, v p?pad?, e termn nebude pokozujc pro ostatn drustva v sout?i. 6. Zkladn ?st ligovch sout? mus bt dohrna nejpozd?ji do 30. 6. 2021. Nadstavbov ?sti budou ?eeny v zvislosti na vvoji situace. 7. Situace, e sout?e nebudou dohrny (vyjma nadstavbov ?sti) do ur?enho termnu, je v sou?asnosti diskutovna a zv?r bude zve?ejn?n nejpozd?ji do konce kalend?nho roku 2020. 8. Vechny zleitosti ohledn? odklad? jsou v kompetenci ?editel? sout? PSST. 9. Po dohrn zpasu nen nutnost podvat si ruce, sta? viditeln? gestem, symbolicky pozdravit soupe?e a p?padn? rozhod?ho u stolu. V Praze dne 11. 9. 2020 Milo Voj?ek p?edseda VV PSST Martin Bajtler p?edseda STK a ?editel sout? mu? Luk Kotlorz sekret? PSST a ?editel sout? en
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příspěvek vložil:PlayerDatum: 10.9.2020 20:08:20
Tm pdem kdyby se t?eba musel odloit po?tek sezny nebo dejme tomu prosinec a leden, byli bychom relativn? v klidu, protoe by vichni v?d?li, e sta? dohrt polovinu sout?e a je tedy na to prostor v noru, b?eznu...